×
لیست فیلتر ها

نوع

سیستم

قدرت اسمی

قدرت آمپلی‌فایر داخلی

رنج پاسخ فرکانسی

حداکثر SPL

حساسیت

امپدانس خروجی

ورودی‌ها

لیست فیلتر ها

نوع

سیستم

قدرت اسمی

قدرت آمپلی‌فایر داخلی

رنج پاسخ فرکانسی

حداکثر SPL

حساسیت

امپدانس خروجی

ورودی‌ها

© JVPARS All Rights Reserved